Nase video-meditacie (11.07.2017) -  viac
 Audio-meditacia Telo Svetla (11.07.2017) - viac

 Duchovne PRAKTIKY pre sebarozvoj  -  viac  

 Obnovene meditacii z obsahu kurzu
„Liecenie vlastnej minulosti
(03.03.2019)- pozriet si

  Moderne verzie cistenia: hrubeho creva - tu,
pecene - tu  
  Sovremennye versii chistki kishechnika
i pecheni
smotret

    Memorandum Duchovneho Aspiranta - viac
  Pamiatka Duhovnogo Iskatela- smotret

Prosim vazenych navstevnikov o pozornost!

Nas web aktualne sa transformuje,
preto funguje v specialnom rezime,
v ktorom nie je mozno vkladat ziadne novinky,
a v aktualizovanych popisoch sa nezobrazuje diakritika
alebo azbuka.

Ale vacsina z doteraz ulozenych informacii
je
zachovana a zobrazovana,
tak isto zachovana moznost ich stahovat
pre vlastnu potrebu.
Nech sa paci!
 

   Molitva-meditacia «Proschenie» -  smotret

 Ψ-logia 
- viac  Ψ-logia smotret;
 Poradna - viac,    Sovetujem (11.03.2018) - smotret

 Nové tituly v Kniznici (02.09.2018) -
pozriet  si
 Novinki Biblioteki (21.08.2018)- smotret
*****

                     
                   
Domov Služby Cenník Obchod Ψ-logia Knižnica O nás Archív Fórum Poradňa Kontakt

Ψ - logia

    Tento priestor sme určili na zverejňovanie textov (články, dygest, výpisy a pod.)
    s pracovnými názvami:
"zjavné ale neuveriteľné", "medzi mýtom a realitou",
   
"vedecká ezoterika",  "vedecká spiritualita", "neznáme očami vedy"...
   Pre Vás, 
ktorí sa pozeráte na Svet okolo seba otvorenými očami,
a viete že
  
"Všetky vedomosti  už sú medzi ľuďmi" ...

 
                                          
    Stanislav Grof - 10
video  
   (vložene 23.01.2017) 

     Zakladateľ transpersonálnej psychológii o modernom výskume vedomia a
     jeho dôsledkoch v psychiatrii, psychológii a psychoterapii , 
     o Duše a Duchu, o našej 
existencii, o reinkarnáciách, živote i smrti, 
     človeku a Vesmíre, o Zeme i 
Nebesiach, o ezoterike a bežnom živote...
       
   viac tu                                                                                                                                                  (vložene 27.09.2013)     

                                           Kryon. 
         Aktivácia 12 jednotlivých vrstiev DNA v
yslovovaním
                hebrejských mien Boha
(meditácia–tréning)
                             Podľa materiálov
www.kryon.com a www.kryoninternational.com
                            Autorizovaný preklad z ruského jazyka -  Tetyana Karásková (28.08.2013)

   Väčšina ľudí vie, že DNA má podobu dvojitejej špirály, ktorá je prítomná v každej
   bunke tela, je to akýsi "program Života", a že kódovaná informácia obsiahnutá
   v DNA sa týka všetkých aspektov nášho života: fyziológie, psychiky, vzahov,
   duchovného vývoja, spirituality, atď.

   Ale málo kto vie, že okrem už dobre známej dvojitej špirály, každá ľudská osoba má
   aj 10 „dodatočných“ éterických  (virtuálnych) vlákien  DNA, ktoré z nejakého dôvodu
   boli  „deaktivovane“ ešte na začiatku zaznamenanej histórie existencie ľudstva
   a preto neboli „pracovne zapojené“ v náš existenčný prejav..
.viac tu  

Meditácia „Lotosový Kvet

                                                           (vložene 25.05.2013)
  
    Duchovné cvičenia „Lotosový kvet“  sa používa odnepamäti.
   
Od dávnych 
čias sa verilo, že z Lotosu sa rodia Bohovia...

   Človek je zložitá syntéza duchovnej a materiálnej podstaty.
   Toto je jedna z duchovných praktik, ktorá nám pomôže vyváži, „zharmonizova“ 
   tieto  dve podstaty, a je tak stará ako sám človek. 
Táto duchovná praktika sa nazýva
    „Lotosový kvet“.

  
   Je to duchovná praktika určená nielen pre prácu na sebe, na svojich myšlienkach a 
   udalostiach, ale aj (a to je veľmi dôležité) k  „prebudeniu duše“.
   V tom zmysle  „že Božská podstata - Duša - sa prebúdza v  Kvete Lotosu“, čo znamená:
   duša ma šancu prebudi sa niekde „vnútri nás“ a to v harmónii a láske.

   V bežnom živote tuto duchovnú techniku  môžeme porovna s nepretržitou meditáciou, 
   pretože funguje stále, bez ohľadu na to, kde sa človek nachádza alebo čo robí.
   Čas praktizujúceho človeka je stále v stave tejto duchovnej praktiky a kontroluje všetko, 
   čo prebieha vo vnútri a okolo. 
   Môžeme sa zaobera touto duchovnou praktikou na akomkoľvek mieste a v každom 
   čase - 
    pokračovanie popisu tu


                              Monika Burzyñska. 
            VŠECHNO, CO CHCETE VÌDÌT O ŠIŠINCE

            …A CO VÁM DOPOSUD NECHTÌLI ØÍCT
                                       
(vložene 10.03.2013)
            Zdroj:  http://monikaczyrek.blogspot.cz/search/label/PRZEKMINKI%20BLONDYNKI

    Ve 49. dnu života lidského plodu nově vytvoøená šišinka vylučuje do mladého krevního
    øečiště substanci s názvem Dimethyltryptamin  (zkratka DMT). 
    A v tom okamžiku (jak øíkají staré Védy) – duše vstoupí do těla.
    Potom proniká k srdci a stoupá podél míchy, a usadí se v malé žláze centra mozku –
    v  tzv. šišince (epifýze). 

   U dospělých lidí je asi  0,8 cm ( 0,3 palce) dlouhá a váží okolo 0,1 g .
   Její prùměr je relativně velký u dětí a začíná se zmenšovat s pøicházející pubertou.
   Mikroskopicky je žľaza tvoøena pinalocyty (typické endokrinní buňky) a podporujícími 
   buňkami, které jsou podobné astrocytùm v mozku.

   U osob dospělých se často objevují v šišince na rentgenových snímcích usazeniny vápníku. 
   A teď pravdivá filozofie o šišince na biomolekulární úrovni, která je opravdu velmi  
   pečlivě skrývána pøed studenty medicíny...         
pokračovanie tu 

Martin Stejskal, Albert Marenčin

  LABYRINTEM TAJEMNA aneb Prùvodce po magických 
                   místech Československa
 (vložene 01.03.2013)  

      O čom je táto kniha?

    -  Slovensko, Česko, Československo, Slovanská kronika, 
   Slovanské vedy, história, archetypy, Slovania, dejiny, 
   človek a Zem, 
   hypotézy a fakty,magické miesta (plus mapy a sprievodca), 
   záhady, príroda, zvyky, slávnosti, legendy, mýtusy, megality, 
   menhiry, 
   povesti, kameni, skaly, nadprirodzené javy, tajomstva, artefakty, 
   tajné dejiny a ešte oveľa viac...
  
číta knihu tu

                                     Nick Herbert
               Kvantová tantra . Holistická fyzika aneb
                           úvod do kvantové tantry

                                                (vložene  20.02.2013)

              
Zdroj : http://http://mika.blog.idnes.cz/c/52200/Nick-Herbert-Kvantova-tantra.html


   Kvantová teorie je nejdalekosáhlejší a nejúspěšnější pokus pochopit 
   fyzický svět, který kdy lidstvo vyvinulo.
Ale tato teorie zpùsobila celou
   øadu filozofických problémù, 
   a nejvíce bizardní tvrzení, že svět v určitém smyslu "není skutečný" 
   kromě okamžiku měøení...
pokračovanie tu

   

Meditace: Vízie Novej Zemi

     
      
Zdroj: www.meinThema.at/w9
                  
(vložene 28.12.2012)
 
          

      Obsah:
      1.Osvobodzujucí rituál
      2.Vízie Novej Zemi 

      Tato je meditácia je vízie. Tejto vízie vytvárame Novu Zem...
 
         pokračovanie tu

                                       Gregg Braden
 Liečenie rakoviny našej vlastnej emočnej technológie

                                                    (vložene 29.09.2012)

   Gregg Braden - známy spisovateľ, vedec, liečiteľ a popularizátor 
    vedeckého výkladu tzv. zázrakov.
   Gregg Braden tu, na názornom príklade vyliečenia nádoru, vysvetľuje 
   objavy kvantovej fyziky a dáva ich do súvislosti s duchovným poznaním.
   Inak povedané, veda potvrdzuje, že svojimi myšlienkami a pocitmi
   ovplyvňujeme a vytvárame našu Realitu - a teda, že myslením a
   cítením môžeme meni veci, uzdravi sa 
atď. (ale bohužiaľ, aj naopak).

   Na veľmi zaujímavom videu z Pekingskej nemocnice ukazuje konkrétny
   príklad, ako môžme fungova v živote, keď poznáme zákony 
   energetického poľa, ktoré nás všetkých obklopuje a spája.

   Viac na videu:
   
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TTCK7T8dNdw


              
            CARLOS BARRIOS:  O TRANSFORMACI 
                               Z
droj: www.inspirala.cz 
                                                     
(vložene 28.06.2012)     

  
   Carlos Barrios je mayským staøešinou a Adžq´idž (což jest kněz a
   duchovní vùdce) kmene Orlù. 
   Carlos zahájil výzkum rùzných mayských kalendáøù, které obíhají.
   Carlos spolu se svým bratrem Gerardem studovali s mnohými učiteli
   a udělali interview s pøibližně šesti sty tradičními mayskými staøešiny
   kvùli rozšíøení svého rozsahu vědomostí.
   Carlos rychle objevil, že je několik protichùdných interpretací mayských
   hieroglyfù, petroglyfù, posvátných knih Chilam Balam (ručně psané
   mayské knihy ze 17.století)  a rùzných starobylých textù.
   Carlos našel několik dùrazných slov pro ty, kdo asi pøispívají ke zmatku.

   Carlos Barrios:
   „Antropologové navštěvují místa chrámù a čtou nápisy a vymýšlejí
si
   historky
o Mayích, ale nečtou symboly správně. 
   Je to jen jejich pøedstava.

   Další lidé píšou
o proroctvích ve jménu Mayù. Øíkají, že svět skončí 
   v prosinci 2012. Mayští staøešinové se na ně zlobí. 
   Svět neskončí - bude transformován.
     
   Nadále nejsme ve světě Čtvrtého Slunce, ale ještě nejsme ve světě
   Pátého Slunce. 
   Toto je mezičas, čas pøechodu. Jak procházíme skrz pøechod, 
   máme zde obrovské celosvětové zostøování znečišování životního 
   prostøedí, sociálního chaosu, války a právě probíhající změny Země.“

   Pokračuje:
   „Lidstvo bude pokračovat, ale jiným zpùsobem. Změní se hmotné 
   struktury. Z toho budeme mít pøíležitost být více lidmi. 
   Žijeme v nejdùležitější éøe mayského kalendáøe a proroctví. 
   Všechna proroctví světa, všechny tradice se dnes sbíhají.    
   Není čas na hry. Duchovní ideál této éry je akce
.“... 
 pokračovanie tu


    

Archív Ψ - logii

      Archív Ψ - logii  za 2011-2012r.,  veľkos 311.8 kB, format doc -  pozrie sa  
      
    
 Články, knihy, esej, informácie, hypotézy a fakty, zaujímavosti, história, dejiny, 
    energia, záhady, spiritualita, duchovne praktiky, duchovne školy,
sebapoznanie, 
    tajomstva dejín, filozofia, ezoterika, náboženstva, kvantová realita, matrix,
 
   
človek a Zem, človek a Vesmír,  a ešte oveľa viac...  
              

      V  Živom Poli existuje všetko súčasne.  
     A tak to, čomu venujeme pozornos, 
     stane sa súčasou našej Reality na základe príažlivo
sti.  
     Vibrácie rovna
kého charakteru sa zhmotňujú do odpovedajúcej skutočnosti. 
     Rovnako a
ko veci podobného charakteru ich priahujú. A opačného odpudzujú
           
    Tak prečo sa stále stotožňujeme so svojími obmedzeniami,
 
                            namiesto so svojimi 
neobmedzenými možnosami?

 

 

  

SEBAROZVOJ

Dnes je
20.05.2019 02:41

tu a teraz
; Naša ZEM online
 
; ________
 
; IRC - PANORAMA v 3D
 
; --------------------
 
; Inštitút Regenerácie Človeka(IRC) - FOTO
 
; -----------------------
 
; HOLISTIK- terapia
 
; ----------------------
 
; AKUPUNKTÚRA
 
; ---------------------
 
; BANKOVANIE (Vákuová terapia)
 
; _________________
 
; Oxygenoterapia (dýchanie 95% kyslíkom )
 
; ..............................
 
; Chudneme !
 
; .................................
 
; DARČEKOVÁ poukážka pre Vás a Vašich blízkych
 
; ___________
 
; Nové tituly v Knižnici (02.09.2018)
 
; Prvá pomoc pre tých, kto sa topí v našom mori kníh

pozor, novinka!
; Kurzy a školenia
 
; MANTRUJEME SPOLU!
 
; _________
 
; _______
 
; Anatómia psychiky _____
 
; Kurz videomeditácií -------
 
; Duchovne PRAKTIKY pre sebarozvoj
 
; -----------
 
; Audio-meditácia «Telo Svetla»
 
; ______
 
; Medzinárodný projekt EDINIYA
 
; _____________
 
; Meditácia „Lotosový Kvet“

téma mesiaca
; MÝTY O CHUDNUTÍ
 
; --------------------
 
; Stanislav Grof: video
 
; ---------------------
 
; TIBETSKÁ gymnastika pre zdravie a dlhovekos
 
; ----------------------
 
; Čistenie hrubého čreva
 
; -----------------------
 
; Čistenie pečene - moderna verzia
 
; ________________
 
; OČISTA organizmu
 
; _________
 
; CHRBTICA- ZÁZRAK NÁŠHO TELA
 
; ______
 
; OBRANYSCHOPNOS organizmu
 
; ________
 
; Ako klesli hodnoty vitamínov a minerálov v potravinách
 
; ______________
 
; Masaru Emoto. ZÁZRAČNÉ ZPRÁVY Z VODY . Článek o tom, jak voda odráží naše vědomí

kuchyňa
; Naše Video-meditácie
 
; -----------------
 
; MER-KA-BA meditation
 
; ----------------------
 
; SVET ŽEN
 
; _______________
 
; Pre absolventov kurzu Liečenie vlastnej minulosti
 
; ---------------
 
; Pre absolventov kurzu REIKI
 
; ............................
 
; Pre absolventov Holistickeho kurzu
 
; ______________
 
; Cestovanie na Miesta Sily (fotky)
 
; ________
 
; KNIHA PRE VÁS (10.01.2016)

linky

www.irc.zilina.net

www.youryoga.orgpočítadlo
Návštevy celkom:
312920
V tomto mesiaci:
1749
Dnes 20.05.2019:
47
Užívateľov online:
1

Design by alti & Mediaworks
(c)2007